Augmented Reality for Education

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ได้รับเกียรติจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยลัยศิลปากร ให้มาบรรยาย เรื่อง การออกแบบแอปพลิเคชั่นเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality: AR เพื่อการผลิตสื่อเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

โดยจัดการบรรยายในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายทำการสาธิตในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น และจัดทำ Workshop มี 2 รุ่น รุ่นละ 80 คน


Categories :  Training

Shares

Comments are closed.